برنامه TaskCrunch: مدیریت کارها و امور روزانه در ویندوزموبایل - زوم اپ

یکیشن علائم افسردگی های که وظیفهثبت و یادآوری کارهای روزانهشما را بر عهده دارند، در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته اند و هرچه بیشتر به جلو می رویم، استفاده از چنین هایی برای فراموش نشدن بسیاری از امور ضروری تر به نظر می رسد؛ به طوری که یکیشن های بسیاری توسط توسعه دهندگان در این زمینه ساخته و منتشر شده است که هر کدام به نوعی علائم افسردگی طرفداران خود را دارند یکی از این یکیشن های موفق برای پلتف است که با برخورداری از تم و پوستهروشن و تیره، قادر به ثبت کارهای شما خواهد بود؛ به طوری که می توانید امور روزانه و مهم خود را توسط آن مدیریت کنید در اولین استفاده، نیازمند ثبت نام و ورود به اکانت کاربری است و بعد از آن، به صورت منظم تمامی اعات واردشده توسط شما را با های علائم افسردگی خود همگام سازی می کند که به لطف این ویژگی، اعات شما همیشه و همه جا در دسترستان خواهند بود نحوهکار با این یکیشن بسیار ساده طراحی شده است؛ به طوری که با ورود به یکیشن، با صفحهاصلی این مواجه خواهید شد که شامل چندین دسته بندی پیش فرض است و می توانید کارهای خود را با توجه به موضوع آن، طبقه بندی کنید در تب های کناری نیز اانات مختلفی علائم افسردگی در اختیار شما قرار خواهد گرفت که برای مثال، می توان به نمایش کارها به ترتیب زمان های تعیین شده، نمایش کارها به صورت هفتگی یا ماهانه و اشاره کرد

برای دانلود می توانید از لینک زیر استفاده کنید ویژگی هادارای دو پوسته روشن و تیرهپشتیبانی از و دانلود یکیشن استور یکیشن های محبوب خود را از طریق ایمیل @ به معرفی کنید


برنامه TaskCrunch: مدیریت کارها و امور روزانه در ویندوزموبایل - زوم اپ

which_wordpress_blog: 
https://massfashionblog.wordpress.com/?p=148|||141730303